Privacybeleid

Het doel van dit privacybeleid is om gebruikers van onze site te informeren over de persoonlijke gegevens die wij verzamelen, en de volgende informatie, indien van toepassing:

 • de persoonsgegevens die wij verzamelen
 • hoe wij de door ons verzamelde gegevens gebruiken
 • wie toegang heeft tot de verzamelde gegevens
 • de rechten van de gebruikers van de site
 • het cookiebeleid van de site

Dit privacybeleid werkt in combinatie met de gebruiksvoorwaarden van onze site.

Toepasselijke wetten

In overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR) voldoet dit privacybeleid aan de volgende voorschriften.

Persoonsgegevens moeten:

 1. rechtmatig, billijk en transparant ten aanzien van de betrokkene worden verwerkt (rechtmatigheid, billijkheid, transparantie) ;
 2. voor welbepaalde, uitdrukkelijk omschreven en gerechtvaardigde doeleinden worden verzameld en vervolgens niet worden verwerkt op een wijze die onverenigbaar is met die doeleinden; verdere verwerking voor archiveringsdoeleinden in het algemeen belang, voor wetenschappelijk of historisch onderzoek, of voor statistische doeleinden wordt overeenkomstig artikel 89, lid 1, niet beschouwd als onverenigbaar met de oorspronkelijke doeleinden (doelbinding);
 3. adequaat, ter zake dienend en beperkt tot hetgeen noodzakelijk is voor de verwezenlijking van de doeleinden waarvoor zij worden verwerkt (minimalisering van de gegevensverwerking);
 4. nauwkeurig zijn en, zo nodig, worden bijgewerkt; alle redelijke maatregelen moeten worden getroffen om de persoonsgegevens die, uitgaande van de doeleinden waarvoor zij worden verwerkt, onjuist zijn, onverwijld te wissen of te corrigeren (juistheid);
 5. in een vorm die het mogelijk maakt de betrokkenen te identificeren, niet langer worden bewaard dan noodzakelijk is voor de verwezenlijking van de doeleinden waarvoor zij worden verwerkt: persoonsgegevens mogen langer worden bewaard voor zover zij uitsluitend worden verwerkt voor archiveringsdoeleinden in het algemeen belang, voor wetenschappelijk of historisch onderzoek of voor statistische doeleinden overeenkomstig artikel 89, lid 1, mits de door de verordening vereiste technische en organisatorische maatregelen ter vrijwaring van de rechten en vrijheden van de betrokkene worden getroffen (beperking van de opslag);
 6. op zodanige wijze worden verwerkt dat een passende beveiliging van persoonsgegevens wordt gewaarborgd, met inbegrip van bescherming tegen ongeoorloofde of onrechtmatige verwerking en tegen onopzettelijk verlies, vernietiging of beschadiging, door middel van passende technische of organisatorische maatregelen (integriteit en vertrouwelijkheid).

De verwerking is slechts rechtmatig indien en voor zover aan ten minste een van de volgende voorwaarden is voldaan :

 1. de betrokkene heeft ingestemd met de verwerking van zijn persoonsgegevens voor een of meer specifieke doeleinden
 2. de verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij de betrokkene partij is of voor de uitvoering van precontractuele maatregelen die op verzoek van de betrokkene zijn genomen;
 3. de verwerking noodzakelijk is om een wettelijke verplichting na te komen waaraan de voor de verwerking verantwoordelijke is onderworpen; of
 4. de verwerking noodzakelijk is ter bescherming van de vitale belangen van de betrokkene of van een andere natuurlijke persoon;
 5. de verwerking is noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van de voor de verwerking verantwoordelijke of van een derde, tenzij de belangen of de grondrechten en fundamentele vrijheden van de betrokkene die tot bescherming van persoonsgegevens nopen, prevaleren, met name wanneer de betrokkene een kind is.

Toestemming

Gebruikers stemmen ermee in dat door het gebruik van onze site, zij instemmen met:

 • de bepalingen en voorwaarden in dit privacybeleid; en
 • het verzamelen, gebruiken en bewaren van de in dit beleid opgesomde gegevens.

Persoonsgegevens die wij verzamelen

Automatisch verzamelde gegevens

Wanneer u onze site bezoekt of gebruikt, kunnen wij automatisch de volgende informatie verzamelen en opslaan:

 • locatie
 • links die een gebruiker aanklikt op onze site
 • de inhoud die de gebruiker op onze site bekijkt

Niet-automatisch verzamelde gegevens

Wij kunnen ook uw e-mailadres verzamelen wanneer u bepaalde functies op onze site uitvoert.

Deze gegevens kunnen worden verzameld via online-accountregistratie.

Wij verzamelen alleen gegevens die ons helpen het doel te bereiken dat in dit privacybeleid wordt vermeld. Wij zullen geen aanvullende gegevens verzamelen zonder u daarvan vooraf in kennis te stellen.

Hoe gebruiken wij persoonsgegevens?

Persoonsgegevens die op onze site worden verzameld, worden uitsluitend gebruikt voor de doeleinden die in dit beleid worden gespecificeerd of die op de desbetreffende pagina’s van onze site worden aangegeven. Wij zullen uw gegevens niet verder gebruiken dan hetgeen wij bekendmaken.

De automatisch verzamelde gegevens zullen voor statistische doeleinden worden gebruikt. En gegevens die worden verzameld wanneer de gebruiker bepaalde functies uitvoert, kunnen worden gebruikt voor communicatiedoeleinden.

Met wie delen wij uw gegevens?

Wij kunnen aan elk lid van onze organisatie gebruikersgegevens bekendmaken die redelijkerwijs noodzakelijk zijn om de in dit beleid uiteengezette doeleinden te verwezenlijken.

Wij mogen Gebruikersgegevens niet delen met derden.

Andere bekendmakingen

Wij zullen uw gegevens niet verkopen of delen met derden, behalve in de volgende omstandigheden:

 1. indien wettelijk vereist
 2. indien dit vereist is voor een gerechtelijke procedure
 3. om onze wettelijke rechten te bewijzen of te beschermen
 4. aan kopers of potentiële kopers van dit bedrijf, in het geval dat wij het bedrijf willen verkopen.

Indien u hyperlinks volgt van onze site naar een andere site, gelieve er rekening mee te houden dat wij niet verantwoordelijk zijn voor en geen controle hebben over hun privacybeleid en praktijken.

Hoe lang bewaren wij persoonsgegevens?

Wij bewaren gebruikersgegevens niet langer dan nodig is om de doelen te bereiken waarvoor ze zijn verzameld.

Hoe beschermen wij uw persoonsgegevens?

Alle in ons systeem opgeslagen gegevens zijn goed beveiligd en zijn alleen toegankelijk voor onze werknemers. Onze werknemers zijn gebonden aan strikte geheimhoudingsovereenkomsten.

Hoewel wij alle redelijke voorzorgsmaatregelen nemen om ervoor te zorgen dat onze gebruikersgegevens veilig zijn en dat de gebruikers worden beschermd, bestaat er altijd een risico op schade. Het internet als geheel kan soms onveilig zijn en daarom kunnen wij de veiligheid van gebruikersgegevens niet meer garanderen dan redelijkerwijs haalbaar is.

Minoren

De GDPR bepaalt dat personen jonger dan 15 jaar voor het verzamelen van gegevens als minderjarigen worden beschouwd. Minderjarigen moeten toestemming hebben van een wettelijke vertegenwoordiger om hun gegevens te mogen verzamelen, verwerken en gebruiken.

Uw rechten als gebruiker

Krachtens de GDPR hebben gebruikers als betrokkenen de volgende rechten:

 1. recht van toegang
 2. recht op correctie
 3. recht op wissen
 4. recht om verwerking te beperken
 5. recht op gegevensoverdraagbaarheid
 6. recht van bezwaar

Meer informatie over deze rechten vindt u in hoofdstuk 3 (art. 12-23) van de GDPR.

Hoe kan ik de verzamelde gegevens wijzigen, wissen of aanvechten?

Als u uw gegevens wilt laten verwijderen of op enigerlei wijze wilt laten wijzigen, kunt u contact opnemen met onze Privacy Officer:
Claire Lheureux, via haar e-mail adres c.lheureux@mellow.land.

Cookie beleid

Een cookie is een klein bestand dat door de website op de harde schijf van een gebruiker wordt opgeslagen. Het doel ervan is gegevens te verzamelen over de surf gewoontes van de gebruiker.

Wij gebruiken de volgende soorten cookies op onze site :

Functionele cookies

Wij gebruiken ze om selecties die u op onze site maakt te onthouden, zodat ze worden opgeslagen voor toekomstige bezoeken.

Analytische cookies

Hierdoor kunnen wij het ontwerp en de functionaliteit van onze site verbeteren door gegevens te verzamelen die u opent en waarop u klikt tijdens het gebruik van onze site.

U kunt ervoor kiezen om telkens een bericht te ontvangen wanneer een cookie wordt verzonden. U kunt er ook voor kiezen cookies in uw webbrowser volledig uit te schakelen, maar dit kan de kwaliteit van uw gebruikerservaring aantasten.

WijzigingenN

Dit privacybeleid kan van tijd tot tijd worden gewijzigd om te blijven voldoen aan de wet en om eventuele wijzigingen in ons gegevensverzameling proces weer te geven. Wij raden onze gebruikers aan ons beleid van tijd tot tijd te controleren om er zeker van te zijn dat zij op de hoogte zijn van eventuele updates. Indien nodig kunnen wij gebruikers per e-mail op de hoogte brengen van wijzigingen in dit beleid.

Contact

Als u vragen heeft, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen:
+32 (0) 473 310 118
contact@mellow.land

30, Place de Carnières, 7141 Carnières

Ingangsdatum: 17 augustus 2021